Regulamin

I. RYWALIZACJA

 1. W zawodach biorą udział; na trasach pieszych i rowerowych - pojedynczy zawodnicy, na trasie AR - zespoły 2-osobowe.
 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.
 3. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w bazie zawodów.
 4. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.
 5. Zespoły i zawodnicy uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.
 6. Rywalizacja pprzebiega jednego dnia w formule non-stop. Zespoły i zawodnicy startują razem; po ich przybyciu na metę czas zostanie zatrzymany. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.
 7. Zadaniem uczestników jest zgłoszenie się (w przypadku zespołów - w komplecie) na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do uczestników. Zawodnicy potwierdzają swoją obecność na punktach kontrolnych poprzez podbicie karty startowej.
 8. Na niektórych punktach kontrolnych uczestnicy rajdu przygodowego będą mieli do wykonania zadania specjalne.
 9. Na wszystkich etapach oraz na wszystkich punktach kontrolnych zespoły, uczestniczące w rywalizacji na trasie AR muszą pojawić się z pełnym wyposażeniem wymaganym na danym etapie (np. z rowerami). Organizator poinformuje zawodników na odprawie technicznej lub podczas trasy, na których etapach lub punktach kontrolnych nie będzie to wymagane.
 10. Na wszystkich etapach zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone lub udostępnione przez Organizatora.

II. ZADANIA SPECJALNE (TRASA AR)

 1. Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu pokonywania trasy. W przypadku oczekiwania przez zespół na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy (chyba, że Organizator zadecyduje inaczej)
 2. Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.

III. MAPY

 1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.
 2. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. (Nie dotyczy przebiegu pomiędzy punktami kontrolnymi podczas scorelaufu). Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

IV. PUNKT KONTROLNY (PK)

 1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion, kolejny numer oraz przyrząd do potwierdzania (perforator).
 2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.
 3. W przypadku, gdy zawodnicy znajdują się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznają, że nie ma PK, winni skontaktować się telefoniczne z Sędzią Głównym i uzyskać potwierdzenie, że mają zaliczoną obecność na danym PK.
 4. Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, może spowodować niesklasyfikowanie zespołu i zawodników.

V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
 2. Wszyscy posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy sprawdzać będą cały sprzęt przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.
 3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie  zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, zespół lub zawodnik otrzyma karę czasową.

WYPOSAŻENIE ZABRONIONE:

 • broń (inna niż scyzoryk lub nóż)
 • jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów
 • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
 • nawigacja GPS

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:

 • 1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm)
 • 1 x paszport lub dowód osobisty

b) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etap rowerowy (trasa AR)  lub trasę rowerową:

 • sprawny rower
 • 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy
 • 1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)*
 • 1 x tylne czerwone światełko*

* - nie dotyczy tras TR 20, 75

c) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na etap rolkowy:

 • 1 x para rolek
 • 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy

d) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na etap kajakowy:

 • 1 x wiosło (dostarczone przez organizatora)
 • 1 x kapok (dostarczony przez organizatora)

e) Obowiązkowe wyposażenie całego zespołu używane przez cały okres trwania zawodów (trasa AR):

 • 1 x kompas
 • 1 x telefon komórkowy
 • 1 x apteczka o zawartości:

1 x bandaż dziany
1 x bandaż elastyczny
2 x gaza jałowa
1 x zestaw leków przeciwbólowych (min. 6 sztuk)
1 x zestaw plastrów z opatrunkiem (min. 5 sztuk)
1 x 50 ml woda utleniona (w płynie lub maści)

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • ubezpieczenie medyczne i NNW
 • ubiór odpowiedni do warunków rywalizacji
 • zapięcie na rower
 • mapnik rowerowy

VI. STREFY ZMIAN (PRZEPAKI) -TRASA AR:

 1. Każda drużyna musi spakować cały swój sprzęt do pojemników do Stref Zmian. Zespół musi korzystać z własnych opakowań (np. skrzynie, plecaki, worki), które zabezpieczą sprzęt przed uszkodzeniem.
 2. Zespoły muszą oznaczyć swój depozyt znacznikami przekazanymi od Organizatorów (numer zespołu).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu niewłaściwie zabezpieczonego przez zawodników.

VII. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Ukończenie zawodów
  1. Kryterium klasyfikacji jest - w pierwszej kolejności - liczba zaliczonych PK oraz - przy jednakowej ich liczbie - czas pokonania trasy.
 2. Rezygnacja
  1. W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika kapitan zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.
  2. Jeśli jeden członek zespołu rezygnuje z uczestnictwa w zawodach cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
  3. Organizatorzy nie odpowiadają za drużynę  i zawodników, którzy się wycofują. Osoby takie same zapewniają sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.
 3. Dyskwalifikacja
  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika (oraz zespołu):
  1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
  2. w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VIII. PROTESTY

 1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę. Nie dotyczy tras zaliczanych do PPwPMnO, gdzie reguluje to regulamin cyklu.

IX. LIMIT CZASU

 1. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 18 godzin (trasa AR), 12 godzin (trasa TR 150 i TP 50) oraz 9,5 godziny (pozostałe trasy).
 2. Zespoły, które przybędą na metę po upływie limitu nie będą klasyfikowane.

X. KARY I PREMIE CZASOWE

 1. Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:
  1. brak lub pożyczanie od innych zespołów lub uczestników wyposażenia obowiązkowego - 15-30 minut
  2. brak osobistego numeru startowego - 1 godzina
  3. brak numeru na kasku lub rowerze oraz niepoprawne noszenie osobistego numeru startowego - 30 minut
  4. nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora - 30 minut
  5. niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego - 1 godzina
 2. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla zawodników lub zespołów.
 3. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zawodników na metę.

XI. NUMERY STARTOWE

 1. Zespoły otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.
 2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.
 3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
 4. Zespoły mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów.

XII. ŻYWIENIE NA TRASIE

 1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu, wyposażenia oraz narzędzi przed zawodami.
 2. Zespoły mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
 3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Informacje ogólne
  1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora oraz przepisów powszechnie obowiązujących i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.
  2. Podczas odprawy dla kapitanów zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
  3. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, nie będzie tym samym wytaczał jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 2. Procedury w razie wypadku
  1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
  2. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.
 3. Osoba, która uległa wypadkowi
  1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
  2. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

XIV. UBEZPIECZENIE

 1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z  jego winy.
 3. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.

XV. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Naruszenie tego punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację zespołu.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

XVI. WPISOWE

 1. Zespoły  i zawodnicy, zgłaszający się na zawody, są obowiązani uregulować wpisowe. Wysokość wpisowego wynosi: 25 PLN (trasy TP 25 oraz TR 75 - wpłacone do 1. maja 2014 roku; po tym terminie opłata to 40 PLN), 75 PLN (trasy TP 50 i TR 150 - wpłacone do 1. maja 2014 roku; po tym terminie opłata to 100 PLN) oraz 150 PLN (trasa AR - wpłacone do 1. maja 2014 roku; po tym terminie opłata to 200 PLN).
 2. Wpisowe można uiścić w bazie zawodów podczas rejestracji; wówczas obowiązuje stawka w wysokości 40 PLN (trasy TP 25 oraz TR 75), 100 PLN (TP 50, TR 150) oraz 200 PLN (trasa AR)
 3. Jeśli zespół lub zawodnik zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zespoły i zawodnicy, którzy zgłoszą absencję do 15. kwietnia 2014 roku, otrzymują zwrot w wysokości 100%. Zespoły i zawodnicy, którzy poinformują o wycofaniu się do 1. maja 2014 roku - otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora. 
 4. Numer konta, na które ma zostać dokonane wpisowe, podany jest na stronie głównej imprezy w zakładce "informacje".

XVII. ZGŁOSZENIA

 1. Zespoły i zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora,  mailowo, lub pisemnie najpóźniej w dniu rejestracji w bazie zawodów.     
 2. Zgłoszenie zespołu winno zawierać:
 • imiona i nazwiska zawodników
 • adresy zamieszkania zawodników
 • przynajmniej jeden adres e-mail do korespondencji z zespołem
 • przynajmniej jeden numer telefonu, który będzie używany podczas zawodów
 • nazwę zespołu

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas ZaDyMna 360°.
 2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
 5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.